අනේ සර් හිතාගන්නවත් බෑ සිද්ධ වුන දේ ගැන, හොඳ මිනිස්සු ඉක්මනින් ජීවිතේ අවසන් කරනවා කියන කතාව ඇත්ත කරගෙන සර් යන්නම ගියා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS