” මගේ කෙල්ලට දැන් මාස නවයයි ” ජනපති පුත් මනෝජ් රාජපක්ෂගේ බිරිඳ සෙව්වන්දි පුංචි දෝනීගේ උපන්දිනය දවසේ එක්කළ ආදරණීය සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS