නංගි ගෙදර ආවේ සුමානයකට සැරයක්, එක සතියක නංගි ගෙදර ආවේ තවත් පිරිමියෙක් එක්ක. මම ඒ හැම නාඩගමක් දිහාම බලාගෙන හිටියා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS