” මනෝ මාමා හැමදාමත් මට කියපු දෙයක් තමයි එක චරිතයක් කළ පමණින් ඔබ නළුවෙක් වෙන්නේ නෑ කියන එක ” ජනප්‍රිය නළු කෝකිල පවන්ගේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS