අධ්‍යක්ෂක එක්ක ඇදේ ඉඳලා තියෙන්නෙ මහන්සියට වෙන දෙකට නෙවෙයි උදාරි කියපු දේ මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS