” ඇත්තටම මට මෙච්චර ජනප්‍රියත්වයක් හිමි වෙයි කියලා මම කවදාවත් හිතුවේ නෑ” මනෝජා ප්‍රනාන්දු – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS