මගේ මූණට මිනිස්සු ඇවිත් කලුච්චි, බලපන් උඹේ හැටි, කලුයි කැතයි කියපු අවස්ථා අනන්තයි අප්‍රමාණයි – ආකර්ෂණීය රූසපුවක් ලබාගත් උපේක්ෂාගේ රහස මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS