මම දැන් ගොවිතැන් කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා තනි ගමනක් යන එක මේ වෙලාවේ හොඳයි කියලා තමයි හිතෙන්නේ – ජූඩ් රොගන්ස් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS