රට රස්සාවට ගිය බිරිඳ පුරුදු වී ආ අමුතු සෙල්ලමට අකමැති නිසා සැමියා බිරිඳගෙන් දික්කසාද වෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS