කලින් විවාහයන්ගෙන් වෙන්වුණු පේෂල සහ පූර්ණිකා දරු දෙදෙනා සමග දැන් ගෙවන ජීවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS