“අය-වැයෙන් තුනෙන් පංගුවක්ම රාජපක්ෂ පවුල බෙදා ගෙන” – මන්ත්‍රී විජිත හේරත් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS