වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා අංශයේ කාණුවෙන් හමුවූ තහනම් ද්‍රව්‍ය – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS