න’පුංසක පිරිමි දාලා තවත් ගැහැණියක්ට අ පහාස කලාම ඒක කරවන ගෑණිම අමු හරකියක් වෙනවා – අවුස්ස ගන්න එපා හැමදාමත් ධර්මෙ නෑ මා ලග – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS