එදා සිනමාවේ අඩනිරුවත් චරිත රැඟූ අනුෂා සොනාලි‍, ඇගේ ජීවිතේ තවත් රහසක් හෙළි කරයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS