” වගකීමෙන් කියන්නේ අද වෙනකල් එහෙම කිසිම විදිහේ වීඩියෝ එකක් මගේ එලියට ඇවිල්ලා නැහැ” ඕෂධී හිමායා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS