‘බද්දේගම සමිත නම් වූ අපේ හාමුදුරුවනේ’ අපවත් වී වදාළ බද්දේගම හිමි ගැන බුකියේ හුවමාරු වෙන සංවේදී සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS