” බුද්ධිමත් විදිහට එම සිදුවීම නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ට වැටහෙයි කවුද හරි කවුද වැරදි කියලා” නිවේදකයාගෙන් ලැබුණු අවවාදයට දිනිතිගෙන් පිළිතුරු – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS