බියගුළු ලාංකීය යුග පුරුෂගේ හීනමානය තියෙන්නේ කකුල් දෙක මැද්දේ බුකිය හෙල්ලෙන්න පියුමිගෙන් තවත් සැර කතාවක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS