ලක්ෂ ගාණක් ද රුවන්ට උගනපු ධනංජය සර් ආදරණීය බිරිඳත් එක්කම යන්න ගියේ පුංචි දි ය ණි ය මෙලොව තනිකරලා, කො විඩ් උඹ නම් ඇත්තටම මා රයෙක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS