සිදුවන ම රණවලින් 70%-80%ක්ම එන්නත් ලබා නො ගත් අය – සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් ඉල්ලීමක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS