“එක කාලයක් අහිංසක පෙම්වතා විදිහට රඟපෑවා. ඊළඟට දුෂ්ඨයා වුණා. දැන් පොලිස් නිලධාරියෙක්” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS