“අද මම නොතෙමී යනවා… ඒත් අදටත් තවත් කෙනෙක් මෙහෙම ඉන්නවා” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS