මම මැරුණත් මගේ ආදරේ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. මෙයාව දාලා මම ලොවෙත් යන්නෙ නෑ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS