ජුනි අවසන් වනවිට කොවිඩ් පාලනය කරනවා, දෙසැම්බර් අවසන් වනවිට කොවිඩ් අවසන් කරනවා – SPC සභාපති. – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS