කතරගම දේවාලයේ අතුරුදහන් වූ තැටිය ප්‍රධාන කපු මහතාගේ නිවසෙන් මතු වෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS