විවාහ සහතිකයක් තියෙන්නේ දික්කසාද වෙද්දී බිරියට දේපළ ටික ගන්නයි මැරුණම ගන්නයි විතරයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS