සුරූපී නිළිය අතහැර ගායිකාවක සමග විවාහ වුණ කසුන් කල්හාර දැන් ගෙවන ජීවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS