බදුල්ලෙන් පැරදුණ එක ගැන ඇත්තටම සතුටුයි, නැත්නම් ඉතිං ඔය සමහරු වගේ නැට්ට අස්සෙ ගහගෙන ඉන්න එපැයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS