එදා ටෙලි තිරයෙන් සහ රිදී තිරයෙන් සියල්ලන් වසඟයට ගත් පියුමි පුරසිංහව මතකද දැන් ඇය ගෙවන ජීවිතය.. – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS