” මම මා ගැනම කැඩපත දෙස බලා ආඩම්බර වෙමි, මම තවමත් සියලු දුෂ්කරතා වලට එරෙහිව ශක්තිමත්ව සිටිමි” දිනක්ෂි එක් කළ අමුතු සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS