එකෙක් කුස්සියට ඇවිත් ලූණු බිකක් සුද්ධ කරලා දෙන්නෙ නෑ. තියෙන විදිහට තමයි මම හැදුවේ. කන එකෙක් කන විදිහට කාපාං – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS