කතරගම දේවාලේ කපු මහතෙක් සමග විවහාවුණු සුරූපී නිළි භාග්‍ය ගුරුසිංහ දැන් ගෙවන ජිවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS