රෝහිණී කවිරත්නට “අසභ්‍ය වචන” කී කුට්ටිආරච්චිට එරෙහිව ආණ්ඩුවේම මන්ත්‍රීවරියන් පෙරට – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS