‘මැරී කරන්න ඉන්න කෙනා කට වහගෙන බෝඩ් එකක් අල්ලන් ඉන්න කිවුවා’ ජනතාව වෙනුවෙන් පියුමිත් පාරට – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS