“අන් අයගේ සහය නැතිව නායකයෙකුට සාර්ථක වෙන්න බැහැ” – ජනපති – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS