“පොත්ත සුදු වෙලා සල්ලි තියෙනවානම් නීතියත් නැවෙනවා කනේ වැලි ගෑවෙන්න” – පියුමිලා,චන්දිමාල්ලා, පුරපතිලා, ජොගින් බිරින්දෑවරු ඉස්සරහා නැවෙන නීතිය – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS