” මට අදටත් අමතක කරන්න බැරි සිදුවීම් අතරින් ඉහලින්ම තියෙන සිදුවීම තමයි දසුන් අයියාගේ වියෝව” කඩවසම් නළු සංගීත් ප්‍රභූ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS