ගුවන් සේවයෙන් සිංහල සිනමාවට පැමිණි සුරූපිණිය උදාරි පෙරේරා ගෙවන ජීවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS