නන්දිපාල ගුරුන්නාස්සේ ලෙසින් රටම හදුනාගත් ජයන්ත මුතුතන්ත්‍රී සිය බිරිද සහ දරුවන් සමගින් ගෙවන සුන්දර ජීවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS