නිෂ්පාදකවරු අමාරුවේ වැටිලා ඉන්නවා, ඒක ඇත්තක්. පසුකාලීනව ඒක අපේ පෞද්ගලික ජීවිතයට බලපාන්න පුළුවන් – මධුෂානි වික්‍රමසිංහ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS