” ඒ ආදරය අදටත් සමහර තැන්වලදි මට මතක් වෙනවා, අවුරුදු හයක් ආදරේ කරලත් එයා මාව දාලා ගියා” ජනප්‍රිය නිළි පබසරා මධුෂානි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS