“වතුර බිලට පොලු තැබූ මැති ඇමතිලාගෙන් දෙගුණක් අය කරගන්නවා” – වාසුදේව නානායක්කාර – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS