පුෂ්පිකාගේ කිරුළ ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව චන්දිමාල් ජයසිංහ මුල් වරට හෙලිකල කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS